Vaahtopesuaine 26JPN Snow Foam 500 ml

Tuotekoodi: MMM102464735

Kirsikan tuoksuinen 26JPN Snow Foam on pH-neutraali vaahto, joka pehmentää ja poistaa lian pinnalta vahingoittamatta vahaa tai pinnoitetta. Tuotetta käytetään esipesuaineena vähentäen jälkien ja naarmujen syntymistä auton pintaan. Vaahto pysyy pinnassa kauan, antaen sinulle tarpeeksi aikaa puhdistaa kaikki kohdat. Tuote on erittäin riittoisaa, joten sitä tulee laimentaa tarpeen ja käyttötavan mukaan. Suosittelemme käyttämään 50 ml pesuainetta ja 450 ml lämmintä vettä. Tuote on myrkytön, biohajoava ja fosfaatiton.

 

Katso kaikki 26JPN-autonhoitotuotteemme tästä

14.90 €
14.60 €
Klarna
Osamaksulla erät alk. 9.00 €/kk Näytä lisää »

Paino: 0.5 kg

102464735 Vaahtopesuaine 26JPN Snow Foam 500 ml

  • Turvallinen vahalle ja pinnoitteille
  • Erittäin riittoisa
  • Koko: 500 ml

Käyttöohjeet
1. Lisää 50 ml pesuainetta ja 450 ml lämmintä vettä vaahdottimeen. Ravista ennen käyttöä.
2. Säädä syöttömäärä vastaamaan vaahdon määrää, joka vaaditaan käsittelyyn.
3. Vaahdota ylhäältä alaspäin koko ajoneuvon pinta, mukaan lukien renkaat ja lasit.
4. Anna vaikuttaa viisi minuuttia ja huuhtele sitten huolellisesti painepesurilla.

ÄLÄ käytä suorassa auringonpaisteessä tai kuumilla pinnoilla.

1272/2008 CLP
Merkinnät
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet
P102 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa
P103 - Lue etiketti ennen käyttöä
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin.

1272/2008 CLP
Markeringar
Signalord Fara
Faroangivelser
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P103 - Läs etiketten före användning
P280 - Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja.
P310 - Ring omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare.