Auton pesuaine 26JPN 500 ml

Tuotekoodi: MMM102464751

Hennosti omenan tuoksuinen 26JPN Shampoo on tarkoitettu pinnoitettujen ja muuten käsiteltyjen pintojen pesuun. Tuotteessa ei ole mitään ylimääräistä eikä se sisällä kiiltoa lisääviä öljyjä, polymeerejä tai vahoja. Tämän ansiosta pinnan vahan ja pinnoitteiden alkuperäiset hydrofobiset ominaisuudet säilyvät. Pesuaine on erittäin helppo levittää ja huuhdella. Sen paksu vaahto hankaloittaa naarmujen syntymisen pesun aikana.

26JPN Shampoo on äärimmäisen riittoisa. Suosittelemme käyttämään sitä suhteessa 1:800, mutta hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi riittää useimmiten laimennus 1:2000. Vaikka käyttäisit sitä suhteessa 1:800, tuote on todella taloudellinen. Tuote on pH-neutraali, myrkytön ja fosfaatiton.

 

Katso kaikki 26JPN-autonhoitotuotteemme tästä

14.90 €
14.60 €
Klarna
Osamaksulla erät alk. 9.00 €/kk Näytä lisää »

Paino: 0.6 kg

102464751 Auton pesuaine / autoshampoo / auton shampoo 26JPN 500 ml

  • Turvallinen vahoille ja pinnoitteille
  • Koko: 500 ml


Käyttöohjeet
1. Kaada 25 ml 20 litran ämpäriin, hieman enemmän riippuen veden kovuudesta
2. Pese ylhäältä alaspäin
3. Huuhtele painepesurilla ylhäältä alaspäin
4. Kuivaa mikrokuitupyyhkeellä

ÄLÄ käytä suorassa auringonpaisteessä tai kuumilla pinnoilla.

1272/2008 CLP
Merkinnät
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia.
Turvalausekkeet
P102 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa
P103 - Lue etiketti ennen käyttöä
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua.
P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

1272/2008 CLP
Markeringar
Signalord Fara
Faroangivelser
H315 - Orsakar hudirritation.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 - Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Skyddsangivelser
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P103 - Läs etiketten före användning
P273 - Undvik utsläpp till miljön. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja.
P332 + P313 - Om hudirritation uppträder: Kontakta läkare / läkare.
P501 - Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala föreskrifter.